Kuukauden kysymys

Vastaa kuukauden kysymykseen ja osallistut liiton tekemään edunvalvontatyöhön. Kysymykseen voi vastata nimettömänä.


Taksimatkojen tilauspuhelinnumerot muuttuivat, useat tilausvälityskeskuksista vaihtuivat ja korotettu omavastuu poistui 1.7.2018. Kelan korvaama taksimatka pitää tilata Kelan kanssa suorakorvaussopimuksen tehneestä tilausvälityskeskuksesta. Vain tilausvälityskeskuksesta tilatusta taksimatkasta saa sairausvakuutuslain mukaisen matkakorvauksen. Jos matkan tilaa muualta, on matka maksettava kokonaan itse eikä korvausta voi hakea myöskään jälkikäteen Kelalta. Puhelut ovat asiakkaalle maksuttomia.Kesä-heinäkuun kysymys

Potilaan oikeuksista ja asemasta määrätään laissa. Potilaalla on oikeus muun muassa laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä hyvään kohteluun.

Kysymykseen saatiin vastauksia 119.

Millaista hoitoa ja kohtelua olet/läheisesi on saanut terveydenhuollossa?

Erittäin hyvää                    33 vastausta

Melko hyvää                      53 vastausta

Kohtalaista                         27 vastausta

Melko huonoa                      4 vastausta

Erittäin huonoa                    2 vastausta


Mikäli et ole ollut/läheisesi ei ole ollut täysin tyytyväinen hoitoon tai kohteluun, onko puutteita ollut (voit tarvittaessa valita useita vaihtoehtoja)

hoitohenkilökunnan suhtautumisessa tai käytöksessä      38 vastausta

tiedon saannissa                                                                        31 vastausta

hoidon laadussa                                                                         30 vastausta

hoitoon pääsyssä                                                                       29 vastausta

mahdollisuudessa osallistua ja vaikuttaa omaan hoitoon  22 vastausta

jossakin muussa                                                                           4 vastausta


Vastaajista 42 % oli elinsiirron saaneita, 31 % munuaissairautta sairastavia, 9 % maksasairautta sairastavia, 3 % muuta pitkäaikaissairautta sairastavia, 6 % munuaissairautta sairastavan läheisiä, 3 % muuta pitkäaikaissairautta sairastavan läheisiä. 2 % maksasairautta sairastavan läheisiä ja 1 % elinsiirron saaneen läheisiä.

Vastaajat katsoivat, että potilasta ei aina kuunnella ja kunnioiteta, vaikka hän on usein itse erittäin hyvin perillä omasta hoidostaan. Kaikki lääkärit eivät ole halukkaita keskustelemaan asioista potilaan kanssa, toiset taas saattavat vastuuttaa potilaita liikaakin. Vastaajien mielestä potilaan olisi tärkeää saada perustelut erilaisille hoitotoimenpiteille. Osa vastaajista kokee, että tarpeellista tietoa ei anneta riittävästi tai riittävän selkeästi esimerkiksi ennen tutkimuksia. Joskus haasteita ymmärtämiselle on aiheuttanut se, että palvelua ei ole saanut omalla äidinkielellään. Joidenkin vastaajien mielestä hoitohenkilökunnan tietämys elinsiirtopotilaiden hoidosta on toisinaan riittämätöntä ja esimerkiksi tiedon kulkemisessa hoitoyksiköiden välillä on puutteita. Omakanta koettiin hyväksi, mutta toivottiin, että tiedot siirtyisivät sinne nykyistä nopeammin ja että mm. elinsiirtolistalle pääsystä olisi maininta. Perusterveydenhuollossa lääkärien suuri vaihtuvuus ja vaikeus saada vastaanottoaikoja aiheuttavat haasteita. Myöskään erikoissairaanhoidon puolella hoitoon pääsy ei ole aina helppoa ja odotusajat leikkaukseen saattavat venyä. Useat vastaajista kuitenkin katsoivat, että hoito on pääsääntöisesti ollut asiallista ja varsinkin poliklinikoilla kaikki on toiminut hyvin. Kohtelu osastoilla ja dialyysiyksiköissä sitä vastoin on ollut joidenkin kohdalla epäasiallista.


kuukauden kysymys uutinen