Ikääntyminen kellot matala web

Oma ikä, paras ikä

Ikääntymisen teemakaudella muistutetaan, että jokainen ihminen on arvokas ja ainutlaatuinen. Ikääntyvällä munuais- ja maksasairaalla on mahdollisuus saavuttaa oman näköisensä hyvä elämä. Tavoitetta kuvaa myös teemakauden nimi: Oma ikä, paras ikä.


Maailman munuaispäivää vietetään torstaina 9.3. Maksaviikko on tutulla paikallaan toukokuussa viikolla 19. Ikääntyneiden munuais- ja maksasairauksista sekä niiden hoidosta annetaan tietoa eri puolilla Suomea järjestettävillä yleisöluennoilla. Hepatiittipäivä on 28.7. ja Euroopan elinsiirtopäivä vietetään lokakuussa.


Liiton valtakunnallinen hyvinvointipäivä syyskuussa keskittyy erityisesti ikääntymisen teemoihin. Ikääntyneet halutaan tavoittaa myös jäsenyhdistysten toiminnassa, ja ikääntyneiden arkeen liittyviä teemoja käsitellään yhdistysten tilaisuuksissa. Supersankarimunuainen ja Mahtimaksa jatkavat edelleen ennaltaehkäisyn asialla, sillä ennaltaehkäisy on tarpeen myös ikääntyvällä.


Kuntoutus ja sopeutumisvalmennus on tärkeä osa ikääntyvän munuais- ja maksasairauteen sairastuneen hoitopolkua. Liitossa on meneillään yhteistyöhanke ikääntyvän kotidialyysissä olevan avustetusta hoidosta. Siinä selvitetään kotidialyysissä olevien kokemuksia avustetusta hoidosta ja saadaan työkaluja vaikuttamistyöhön ikääntyneen kotidialyysipotilaan kotona selviytymisen tueksi.


Liitto on mukana myös Yhteisvastuukeräyksen saattohoitohankkeessa Kuolevan hyvä hoito – yhteinen vastuumme. Munuais- ja maksapotilaan hyvä kuolema -seminaari pidetään Tampereella 10.3. Alkuvuodesta julkaistaan painotuote munuaissairauksiin sairastuneiden saattohoidosta.  

Ikääntyneiden munuaiset ovat herkemmät

Munuaisten toiminta heikkenee ikääntyessä. Jopa kolmasosalla yli 65-vuotiaista munuaisten toiminta on huonontunut. Munuaisten vajaatoiminnan etenemistä voidaan hidastaa ja joskus myös estää. Kohonnut verenpaine, tupakointi, diabetes sekä vyötärölihavuus nopeuttavat heikkenemistä entisestään. Mahdollinen munuaissairaus on tärkeä havaita ajoissa, koska sen etenemiseen voidaan vaikuttaa.


Munuaisten toiminnan heikkeneminen alkaa jo 40. ikävuoden jälkeen. Arvion mukaan 30–40 prosentilla yli 65-vuotiaista on vähintään lievä munuaissairaus. Lievä ja keskivaikea munuaisten vajaatoiminta on usein oireeton. Munuaisia suojaavat verenpaineen, diabeteksen ja veren rasvahäiriöiden tehokas hoito, tupakoinnin lopettaminen, painonhallinta ja munuaisille haitallisten lääkkeiden välttäminen. Varsinkin ikääntyneiden tulee selvittää omalta lääkäriltään, onko tavallisten tulehduskipulääkkeiden käyttö turvallista. On tärkeää estää äkillinen munuaisvaurio ennalta, koska siihen ei ole varsinaista parantavaa hoitoa.

Ikääntyneiden rasvamaksa

Maksasairaudet yleistyvät Suomessa muiden muassa ikääntymisen ja elämäntapojen vuoksi. Maksasairautta sairastavia on Suomessa yli 100 000 ja heidän joukossaan kaikenikäisiä, myös ikääntyneitä.

  

Maksa hajottaa ja poistaa elimistöstä lääkkeitä. Iän myötä lääkkeet voivat vaurioittaa herkemmin maksaa. Haitallisilta yhteisvaikutuksilta voi välttyä, kun hoitavalla lääkärillä on tiedossaan kaikki käytössä olevat lääkkeet ja luontaistuotteet. On tärkeä noudattaa lääkkeiden annosteluohjeita, sillä yliannostus voi vahingoittaa maksaa. Erityisen tarkka kannattaa olla, jos maksa on jo vaurioitunut.


Rasvamaksa on yleinen sairaus: tutkimusten mukaan jopa viidesosalla suomalaisista on rasvamaksa. Eniten rasvamaksaa on ylipainoisilla ikääntyneillä. Ylipaino, varsinkin vyötärölihavuus, on merkittävin rasvamaksan aiheuttajia, samoin alkoholi, mutta rasvamaksa voi kehittyä myös ilman alkoholin käyttöä. Diabetesta ja metabolista oireyhtymää sairastavilla on suurentunut riski saada rasvamaksa.


Den egna åldern, den bästa åldern

Förbundet firar 2017–2018 en temaperiod kring åldrande. Njurfunktionen avtar med stigande ålder. Till och med en tredjedel av samtliga personer över 65 år uppvisar en försämrad njurfunktion. Leversjukdomarnas antal ökar i Finland bland annat på grund av en åldrande befolkning och på grund av levnadsvanorna. Fettleverförekomsten är vanligast hos äldre personer med övervikt.


Under temaperioden för åldrande påminner vi om att varje människa är värdefull och unik. Åldrande personer med njur- och leversjukdomar har möjlighet att uppnå ett gott liv som liknar dem själva. Målet beskrivs även av namnet på vår temaperiod: Den egna åldern, den bästa åldern.


Världsnjurdagen firas på torsdagen den 9.3. Leverveckan inträffar på invant datum, i maj under vecka 19. För att informera om njur- och leversjukdomar hos äldre och om behandlingarna anordnas föreläsningar riktade till allmänheten i hela Finland. Hepatitdagen inträffar 28.7, och den europeiska organdonationsdagen ordnas i oktober. Ett seminarium kring frågor om en god död för njur- och leverpatienter anordnas i Tammerfors den 10.3. Förbundets nationella dag för välbefinnande i september fokuserar speciellt på teman kring åldrande. Dessutom vill vi nå de åldrande med lokalföreningarnas verksamhet, och frågor som berör den åldrandes vardag behandlas vid olika evenemang som anordnas av föreningarna. 


Tulosta Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä