Kuukauden kysymys

Vastaa kuukauden kysymykseen ja osallistut liiton tekemään edunvalvontatyöhön. Kysymykseen voi vastata nimettömänä.


Sosiaali- ja terveysministeriö on uudistamassa asiakasmaksulainsäädäntöä. Asiakkaiden asema ei ole kaikilta osin ollut yhdenvertainen. Laissa ei ole riittävällä tavalla varmistettu sitä, että jos asiakasmaksut vaarantavat asiakkaan toimeentulon, niitä pitäisi alentaa tai poistaa ne kokonaan. Toimeentulotukea haettaisiin vasta tämän jälkeen, mikäli tarve vaatii.


Asiakasmaksujen nousemista kohtuuttoman korkeiksi estetään myös terveydenhuollon maksukatolla. Vuonna 2017 maksukatto on 691 euroa, minkä täytyttyä maksukaton piiriin kuuluvat palvelut saa pääsääntöisesti maksutta. Maksukattoon laskettavista maksuista saa tarkempaa tietoa täältä. Asiakkaan on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Maksetut maksut merkitään terveyskeskuksesta saatavaan seurantakorttiin. Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Alkuperäiset maksukuitit on säilytettävä ja esitettävä tarvittaessa. Todistuksen antaa se terveyskeskus tai muu julkinen terveydenhuollon yksikkö, jossa maksukatto täyttyy.


Oletko tiennyt, että terveydenhuollon asiakasmaksuilla on maksukatto?

Valitse vastaus

Oletko tiennyt, että kunta tai sairaanhoitopiiri voi alentaa asiakasmaksua tai jättää sen perimättä, mikäli se vaarantaa asiakkaan toimeentulon?

Valitse vastaus

Oletko koskaan pyytänyt, että asiakasmaksuasi alennettaisiin tai jätettäisiin se perimättä?

Valitse vastausVoit halutessasi antaa vapaamuotoisia kommentteja asiakasmaksuista ja niihin liittyvistä kokemuksistasi.
Olen
Maaliskuun kysymys

Osana sote-uudistusta säädetään valinnanvapauslainsäädäntö. Sen myötä palvelujen käyttäjä voi itse valita palvelun tuottajan. Valinnanvapaus olisi jatkossa pääsääntö perustasolla (perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto) ja soveltuvin osin käytössä erikoistason sosiaali- ja terveyspalveluissa (sairaaloissa tarjottava erikoissairaanhoito ja jotkut sosiaalihuollon palvelut, esim. päihdehuolto). Valinnanvapauden tarkoituksena on vahvistaa erityisesti perustason palveluja ja turvata nykyistä nopeampi hoitoon pääsy. Palveluntuottaja valitaan aina vuodeksi kerrallaan.


Maaliskuussa kysyimme näkemyksiä esitetystä valinnanvapaudesta ja palvelun tuottajan valitsemisesta.


Kysymykseen saatiin vastauksia 61 kpl.


Mikä olisi tärkein peruste valitessasi palvelun tuottajaa?


Hoidon laatu                                            44 vastausta

Hoitopaikan läheisyys                             10 vastausta

Muiden kokemukset                                  0 vastausta

Lyhyt odotusaika                                       5 vastausta

Hoitopaikan maine                                    1 vastaus


Uskon, että valinnanvapaudesta olisi minulle hyötyä


Täysin samaa mieltä                                 7 vastausta

Osittain samaa mieltä                             17 vastausta

Osittain eri mieltä                                    11 vastausta

Täysin eri mieltä                                      15 vastausta

En osaa sanoa                                        10 vastausta


Jos voisit valita perusterveydenhuollon palveluissa julkisen tai yksityisen palvelun tuottajan, kummanko valitsisit?


Julkisen palvelun tuottajan                     37 vastausta

Yksityisen palvelun tuottajan                  11 vastausta

En osaa sanoa                                       12 vastausta


Vastaajista 22 % oli munuaissairautta sairastavia, 14 % maksasairautta sairastavia, 44 % elinsiirron saaneita, 3 % muuta pitkäaikaissairautta sairastavia, 13 % sairastuneiden läheisiä ja 5 % jokin muu kuin edellä mainittu.


Vastaajien mielestä valinnan tekeminen on vaikeaa muun muassa sen vuoksi, että sitoutuminen yhteen palvelun tuottajaan kerrallaan on riski, koska päätöksen tueksi ei ole saatavilla riittävästi tietoa ja palvelujen laadun pelätään vaihtelevan yhdenkin palvelun tuottajan kohdalla. Vastaajista jotkut arvelivat, että valinnanvapaus tuskin muuttaisi omalla paikkakunnalla tilannetta kovin paljoa tai muutos voisi olla lähinnä huonompaan. Tuotiin myös esille, että esim. pohjoisen pitkät välimatkat eivät mahdollista valinnan tekemistä, koska Kela korvaa matkat vain lähimpään hoitopaikkaan. Muutamat vastaajista uskovat eriarvoisuuden lisääntyvän valinnanvapauden myötä. Lisäksi he näkevät vaarana, että palvelujen tuottajina olisi yrityksiä, joiden kautta verovarat karkaavat ulkomaille.


Tulosta Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä