strategia

Strategi 2016–2020

Verksamhetsmiljön

Behovet av välbefinnandetjänster och stöd som olika förbund och organisationer producerar tilltar. En livskraftig föreningsverksamhet kräver aktiva frivilliga. Njur- och leversjukdomarna ökar i antal och det understryker de förebyggande verksamheternas betydelse. Vi måste kunna garantera jämlika vårdmöjligheter till dem som insjuknat även i det förändringsskede som samhället står i.


Social- och hälsovårdens servicesystem kommer att reformeras under förbundets strategiperiod. Ansvaret för att anordna tjänsterna överförs till sote-distrikten. Servicesystemets förändringar påverkar deras vardag som lider av njur- och leversjukdomar och kan komma att öka ojämlikheten. Bland annat blir det svårare att kunna inverka på hur vården anordnas i och med att avstånden till beslutsfattningen växer. Vår utmaning blir att oberoende av hemort kunna garantera en god tillgänglighet till vård och en tillräcklig sakkunskap inom vårdenheterna.

Njursjukdomar

Uppskattningsvis en tiondedel av den finska befolkningen lider av någon kronisk njursjukdom, och hos 5 procent, relativt sett mest hos personer över 60–70 år, har sjukdomen redan utvecklats till njursvikt. I Finland lider en halv miljon människor av diabetes, och av dem kan upp till 30 procent utveckla diabetisk nefropati.


I och med att vårdmetoderna utvecklas kommer allt färre människor med njursvikt att behöva dialysbehandling. Trots det kommer antalet personer som går i dialys och som får njurtransplantationer att öka som en följd av att befolkningen åldras. Det förekommer regionala skillnader mellan de olika typerna av dialys och hur mycket de används, och speciellt gäller detta hemdialys.  


Alla som insjuknat bör ha möjlighet till vård, och de ska oberoende av var de är bosatta ha möjlighet att välja den typ av dialys som bäst passar deras livssituation.

Leversjukdomar

Förekomsten av leversjukdomarna ökar. Man beräknar att en fjärdedel av alla vuxna lider av fettlever på grund av till exempel övervikt, typ 2 diabetes eller riklig alkoholanvändning. De alkoholbetingade leversjukdomarna utgör ett betydande folkhälsoproblem, och hos oss är dödlighetssiffrorna i dessa bland de högsta i EU. Alkoholcirros konstateras idag hos allt yngre personer. Bland virushepatiterna är C-hepatiten den vanligaste i vårt land med nästan 30 000 bärare. Men även läkemedel kan skada levern. Autoimmuna sjukdomar och medfödda leversjukdomar orsakas inte av levnadsvanor, men många av dem som har någon av dessa sjukdomar utsätts fortfarande för fördomar.


Alla som insjuknat i en leversjukdom ska ha jämlik tillgång till bevisligen effektiv behandling, oberoende av var de är bosatta och av vad som orsakat sjukdomen.

Transplantationer

Nästa 400 finländare väntar idag på en organtransplantation. Bristen på donatorer är en betydande transplantationsbegränsande faktor. Antalet donatorer kan ökas dels genom att man utvecklar organiseringen av organdonationsverksamhet, dels genom att man förbättrar sjukhusens möjligheter att identifiera potentiella donatorer, och slutligen genom positiv och saklig information. Kunskapsspridningen till den breda allmänheten kommer emellertid även i framtiden att ligga hos förbunden.

Förbundsverksamheten

Förbundens betydelse vid sidan av offentliga och privata serviceproducenter som serviceproducenter och som skapare av välbefinnande och mångsidigt stöd kommer att växa. Vi måste bättre kunna påvisa verksamhetens betydelse och verkan.


Föreningsverksamhet förutsätter en engagerad kärntrupp och en beredskap att anta nya utmaningar. Medlemskåren åldras, kraven som ställs av arbetslivet ökar, utbudet på fritidssysselsättningar växer sig allt mångsidigare och människors engagemang inom olika samfund ändrar skepnad. Kommunikationen förändras, media splittras, informationsmängderna växer, och skillnader i viljan och kunskapen att utnyttja ny informationsteknologi skapar klyftor mellan generationer. Delaktigheten har gått från samhällelig till personlig, och från långsiktig till projektmässig.


Föreningarnas medlemsantal ökar inte i samma takt som antalet insjuknade, trots att människor fortfarande gärna deltar i frivilligarbete. Genom att reformera föreningarnas struktur och verksamhetssätt och genom att banta ner förvaltningen kan man ge fräscha krafter till den aktiva verksamheten. Förväntningarna på kommunikationen är att den ska skapa samhörighet och kontinuerlig interaktion. Föreningsverksamheten måste bli attraktiv igen.Tulosta Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä