Uutiset

13.9.2018 15.38

Asiakasmaksut usein kohtuuttomia

Terveydenhuollon asiakasmaksut ovat monelle pitkäaikaissairaalle liian korkeita. Liitto on lausunut asiakasmaksulain uudistuksesta STM:lle.

STM on pyytänyt Munuais- ja maksaliitolta lausuntoa asiakasmaksulakiesityksestä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

 – Asiakasmaksut ovat osa laajempaa sairastuneille maksettavaksi lankeavien maksujen kokonaisuutta, joten sitä ei voi tarkastella irrallaan matka- ja lääkekustannuksista, edunvalvonnan ja sosiaaliturvan asiantuntija Maria Ruuskanen Munuais- ja maksaliitosta sanoo.

Yhdessä maksu-, lääke- ja matkakatot muodostavat kohtuuttoman suuren summan, josta harva pitkäaikaissairas selviää ilman erityisjärjestelyjä tai velkaantumista. Liitto muistuttaakin lausunnossaan, että munuais- ja maksasairautta sairastavien joukossa on runsaasti henkilöitä, jotka ovat jättäneet hoitoja väliin ja lääkkeitä ostamatta selvitäkseen sairauden aiheuttamista kustannuksista.

Terveydenhuollon maksukatosta ei ole riittävästi apua tilanteessa, jossa myös muut vuotuiset omavastuuosuudet kuten lääkkeet ja matkat lankeavat maksettavaksi.   Asiakasmaksut ovat liian suuret useille pitkäaikaissairaista ja rasittavat pienituloisia kohtuuttomasti, koska usein he myös käyttävät palveluja muuta väestöä enemmän.  Avosairaanhoidon maksuihin suunnitellut muutokset voivat nostaa hoitoon hakeutumisen kynnystä epäiltäessä esimerkiksi munuais- tai maksasairautta.

Liitto kannattaa ehdotusta, jonka mukaan asiakkaan hoidon ja kuntoutuksen saamiseksi, lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakemiseksi tai lyhytaikaisen sairausloman tarpeen osoittamiseksi tarvittavat lääkärinlausunnot ja -todistukset olisivat maksuttomia. Lisäksi liitto pitää erittäin tärkeänä, että myös eläkettä saavan hoitotuen ja vammaistuen hakemista varten tarvittavat lausunnot säädettäisiin maksuttomiksi.

Nykylain mukaiset maksukäytännöt asettavat dialyysihoitoa tarvitsevat keskenään eriarvoiseen asemaan. Ne voivat olla este kotidialyysin valitsemiselle, mikäli dialyysihoidossa tarvitsee kunnan kotisairaanhoidon apua. Tällä hetkellä dialyysiyksikössä toteutetusta hoidosta peritään sarjahoitomaksu, mutta avustetusta kotidialyysistä kotisairaanhoidon asiakasmaksu, joka on tulosidonnainen eikä kerrytä maksukattoa. Tilanne on hankala myös niiden kohdalla, jotka tekevät dialyysihoitoa kotona täysin itsenäisesti, mutta sairaala perii heiltä sarjahoitomaksun jokaisesta kotona toteutetusta hoitokerrasta. Käytäntö ei ole yleisen oikeustajun mukainen eikä kannusta potilaita kotona toteutettavaan hoitoon, vaikka edellytykset siihen muuten olisivat olemassa.

Munuais- ja maksaliitto katsoo, että terveydenhuollon maksukatto ei ole riittävä turvaamaan asiakkaan toimeentulon edellytyksiä. Tulisi laatia valtakunnalliset, maakuntia velvoittavat kriteerit, joiden perusteella terveydenhuollon asiakasmaksuja alennettaisiin tai jätettäisiin perimättä silloin, kun maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon edellytyksiä. Maakunnan olisi myös huolehdittava, että sen järjestämisvastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävä asiakas saa tiedon siitä, mitä maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä säädetään. Liiton huhtikuussa 2017 tekemän tiedustelun mukaan vain harva sairastuneista on tietoinen, että nykylaki sisältää pykälän siitä, että terveydenhuollon asiakasmaksuihin on mahdollista saada helpotusta taloudellisen tilanteen vuoksi.


Palaa otsikoihin