Strategi 2016–2020

Verksamhetsmiljön

Behovet av välbefinnandetjänster och stöd som olika förbund och organisationer producerar tilltar. En livskraftig föreningsverksamhet kräver aktiva frivilliga. Njur- och leversjukdomarna ökar i antal och det understryker de förebyggande verksamheternas betydelse. Vi måste kunna garantera jämlika vårdmöjligheter till dem som insjuknat även i det förändringsskede som samhället står i.

Social- och hälsovårdens servicesystem kommer att reformeras under förbundets strategiperiod. Ansvaret för att anordna tjänsterna överförs till sote-distrikten. Servicesystemets förändringar påverkar deras vardag som lider av njur- och leversjukdomar och kan komma att öka ojämlikheten. Bland annat blir det svårare att kunna inverka på hur vården anordnas i och med att avstånden till beslutsfattningen växer. Vår utmaning blir att oberoende av hemort kunna garantera en god tillgänglighet till vård och en tillräcklig sakkunskap inom vårdenheterna.

Njursjukdomar

Uppskattningsvis en tiondedel av den finska befolkningen lider av någon kronisk njursjukdom, och hos 5 procent, relativt sett mest hos personer över 60–70 år, har sjukdomen redan utvecklats till njursvikt. I Finland lider en halv miljon människor av diabetes, och av dem kan upp till 30 procent utveckla diabetisk nefropati.

I och med att vårdmetoderna utvecklas kommer allt färre människor med njursvikt att behöva dialysbehandling. Trots det kommer antalet personer som går i dialys och som får njurtransplantationer att öka som en följd av att befolkningen åldras. Det förekommer regionala skillnader mellan de olika typerna av dialys och hur mycket de används, och speciellt gäller detta hemdialys.  

Alla som insjuknat bör ha möjlighet till vård, och de ska oberoende av var de är bosatta ha möjlighet att välja den typ av dialys som bäst passar deras livssituation.

Leversjukdomar

Förekomsten av leversjukdomarna ökar. Man beräknar att en fjärdedel av alla vuxna lider av fettlever på grund av till exempel övervikt, typ 2 diabetes eller riklig alkoholanvändning. De alkoholbetingade leversjukdomarna utgör ett betydande folkhälsoproblem, och hos oss är dödlighetssiffrorna i dessa bland de högsta i EU. Alkoholcirros konstateras idag hos allt yngre personer. Bland virushepatiterna är C-hepatiten den vanligaste i vårt land med nästan 30 000 bärare. Men även läkemedel kan skada levern. Autoimmuna sjukdomar och medfödda leversjukdomar orsakas inte av levnadsvanor, men många av dem som har någon av dessa sjukdomar utsätts fortfarande för fördomar.

Alla som insjuknat i en leversjukdom ska ha jämlik tillgång till bevisligen effektiv behandling, oberoende av var de är bosatta och av vad som orsakat sjukdomen.

Transplantationer

Nästa 400 finländare väntar idag på en organtransplantation. Bristen på donatorer är en betydande transplantationsbegränsande faktor. Antalet donatorer kan ökas dels genom att man utvecklar organiseringen av organdonationsverksamhet, dels genom att man förbättrar sjukhusens möjligheter att identifiera potentiella donatorer, och slutligen genom positiv och saklig information. Kunskapsspridningen till den breda allmänheten kommer emellertid även i framtiden att ligga hos förbunden.

Förbundsverksamheten

Förbundens betydelse vid sidan av offentliga och privata serviceproducenter som serviceproducenter och som skapare av välbefinnande och mångsidigt stöd kommer att växa. Vi måste bättre kunna påvisa verksamhetens betydelse och verkan.

Föreningsverksamhet förutsätter en engagerad kärntrupp och en beredskap att anta nya utmaningar. Medlemskåren åldras, kraven som ställs av arbetslivet ökar, utbudet på fritidssysselsättningar växer sig allt mångsidigare och människors engagemang inom olika samfund ändrar skepnad. Kommunikationen förändras, media splittras, informationsmängderna växer, och skillnader i viljan och kunskapen att utnyttja ny informationsteknologi skapar klyftor mellan generationer. Delaktigheten har gått från samhällelig till personlig, och från långsiktig till projektmässig.

Föreningarnas medlemsantal ökar inte i samma takt som antalet insjuknade, trots att människor fortfarande gärna deltar i frivilligarbete. Genom att reformera föreningarnas struktur och verksamhetssätt och genom att banta ner förvaltningen kan man ge fräscha krafter till den aktiva verksamheten. Förväntningarna på kommunikationen är att den ska skapa samhörighet och kontinuerlig interaktion. Föreningsverksamheten måste bli attraktiv igen.


Värden som styr vår verksamhet

Ett värdefullt liv

Varje människa är värdefull och unik och ska ha rätt att leva ett värdefullt liv. Livet i sig är värdefullt trots sjukdomar och förluster.

Jämställdhet

Varje människa har rätt till god vård och ett tillräckligt socialskydd, samt rätt att bli hörd och till jämbördiga tjänster. Jämställdhet innebär också att kunna godkänna och respektera olikheter.

Gemenskap

Förbundens styrka ligger i gemenskapen. Den främjar delaktigheten och möjligheten att påverka. Samtidigt som referensstödet stärker de sociala nätverken fungerar det som ett stöd till dem som insjuknat och deras anhöriga.

Expertis

Förbundets verksamhet bygger på en bred sakkunskap om personer som insjuknat i njur- och leversjukdomar och om deras anhöriga, samt på professionell kompentens hos både förbundets tjänstemän och samarbetsparterna.


Njur- och leverförbundets mission

Njur- och leverförbundet främjar medlemsföreningarnas verksamhetsförutsättningar. Förbundet stöder välbefinnandet hos dem som insjuknat i njur- och leversjukdomar och driver deras rättigheter. Förbundet informerar om njur- och leversjukdomar, om hur de kan förebyggas och förbundet påverkar vårt samhälle.

Målsättning 2020

Njur- och leverförbundet är år 2020 en livskraftig medborgarorganisation med ett gott nätverk. Förbundet når de personer som lider av njur- eller leversjukdomar och utgör ett stöd för dem som insjuknat och för deras anhöriga. Personer med njur- och leversjukdomar har år 2020 jämbördiga möjligheter till vård, rehabilitering, transplantationer och social delaktighet.Tyngdpunktsområden

Samhällspåverkan

Förbundet lobbar för att varje person som insjuknat ska ha jämbördiga möjligheter till vård, rehabilitering och ett rättvist socialskydd.

 • Vi ökar våra påverkningsresurser och vårt stöd till våra medlemsföreningars intressebevakning
 • Vi påverkar den social- och hälsopolitiska beslutsfattningen redan i beredningsskedet
 • Vi påverkar den kommunala beslutsfattningen för att garantera de njur- och leversjukas ställning var än de är bosatta

Medlemsföreningarnas verksamhetsutveckling

Förbundet stöder föreningarnas kompetens och verksamhetsutveckling. Föreningarna når dem som insjuknat och deras anhöriga och påverkar och kommunicerar inom sina egna regioner.

 • Vi gör förbundet och medlemsföreningarna attraktivare genom nya slags verksamheter
 • Vi engagerar nya deltagare med i verksamheten med hjälp av interaktiv kommunikation
 • Vi uppmuntrar medlemsföreningarna att reformera sina strukturer och att skapa verksamhetsfrämjande projekt

Välbefinnande för dem som insjuknat och deras anhöriga

Förbundet och medlemsföreningarna arbetar för att öka välbefinnandet hos alla som insjuknat och deras anhöriga och för att förbättra deras funktionsförmåga.

 • Vi skapar delaktighet på nya sätt som ökar en känsla av gemenskap och skapar möjligheter att ge referensstöd till personer i olika ålder och livssituation
 • Vi gör det lätt att utnyttja förbundets mångsidiga rehabilitering med målet att förbättra funktionsförmågan

 • Vi uppmuntrar medlemsföreningarna att anordna hälsofrämjande motionsverksamheter

 • Vi utvecklar vår rådgivnings- och handledningsverksamhet

Ökad kunskap om njur- och leversjukdomar och om hur de kan förebyggas

Vår kommunikation främjar sjukdomarförebyggande verksamhet. Den synliggör njur- och leversjukdomarna och den minskar fördomarna mot dem som insjuknat.

 • Vi förmedlar tillförlitlig information som ökar både kunskaperna om förbundet och förbundets påverkningsmöjligheter i olika media
 • Vi främjar sjukdomsförebyggandet genom information, genom att utnyttja aktuella kommunikationskanaler och genom handledning och rådgivning
 • Vi berättar om sjukdomarnas inverkan på den insjuknades liv

Flera organdonationer och transplantationer

En ökad kunskap om organdonationer och transplantationer bidrar till att öka deras antal så att varje person som behöver en transplantation får sitt nya organ inom skälig tid.

 • Vi ger i samråd med andra organisationer saklig information som ökar den positiva inställningen till organdonationer
 • Vi utnyttjar deras sakkunskap som redan varit med om en transplantation för att skapa mänskliga budskap som på ett intimare sätt berör mottagaren
 • Vi informerar om möjligheten att fungera som levande njurdonator till någon anhörig