Muutoksenhaku

Asiat eivät aina suju niin kuin niiden toivoisi sujuvan. Jos potilas tai asiakas on tyytymätön saamaansa päätökseen, hoitoon, palveluun tai kohteluun, hänellä on käytössään erilaisia keinoja tuoda asia kyseisen toimintayksikön tai valvovan viranomaisen tietoon kuten valittaminen, muistutus tai kantelu.


Muutoksenhaku viranomaisen päätökseen

Viranomaisen tekemästä päätöksestä voi valittaa kirjallisesti kunkin viranomaisen päätöksessä liitteenä olevaan valitusosoitteeseen valitusaikana. Päätöksessä on ohjeet siitä, minne ja mihin mennessä valitus tulee jättää ja mitä valituskirjelmän tulee sisältää.

Kelan päätöksiin haetaan muutoksia kirjallisesti Kelalta. Valituskirjelmän teossa voi hyödyntää Kelan lomakepohjaa, joka löytyy Kelan internetsivuilta www.kela.fi. Kelalla on mahdollisuus tehdä oikaisupäätös paikallistoimistossa, jolloin valitus raukeaa. Mikäli Kela ei päätöstä oikaise, valitus siirtyy sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle (SAMU). Muutoksenhakulautakunnan päätöksistä on mahdollista valittaa vakuutusoikeuteen.  Valitusten käsittely eri muutoksenhakulautakunnissa on pääsääntöisesti maksutonta.

Kunnan sosiaalihuollon viranhaltijan päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan sosiaalilautakunnalle tai vastaavalle toimielimelle. Vaatimus on toimitettava viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Sosiaalilautakunnan päätöksistä voi edelleen valittaa hallinto-oikeuteen. Viranomaisen virheellisestä tai lainvastaisesta toiminnasta voi valittaa eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kun valitustie Suomessa on käyty loppuun, voi päätöksestä valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle.

Terveydenhuollon päätöksiin (esim. kuntoutuksen palveluja koskevat päätökset) tyytymättömän tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä päätöksentekijään tai hänen esimieheensä. Neuvoja siitä, miten terveydenhuollon päätöksiin voi hakea muutosta, antaa potilasasiamies.

Sosiaalivakuutusetuuksista (esim. työttömyysturva, erityishoitoraha, korvaukset yksityislääkärien palkkioista, lääkkeistä ja matkakuluista) annettavien hylkäävien päätösten perusteluista on käytävä ilmi, miksi haettu etuus on evätty kokonaan tai osittain. Silloin kun kielteinen päätös perustuu erityisesti lääketieteellisiin seikkoihin, perusteluihin on kirjattava, mitkä asiat ovat vaikuttaneet tapauksen arviointiin ja mitä johtopäätöksiä niiden perusteella on tehty.

Muistutus ja kantelu

Jos potilas tai sosiaalihuollon asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun, hän voi tehdä muistutuksen tai kantelun.

Muistutuksen voi tehdä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Kantelun voi tehdä aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto voi siirtää sille tehdyn kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena siinä toimintayksikössä, jota kantelu koskee.