Sairastaminen ja verotus

Sairaus saattaa oikeuttaa tekemään vähennyksiä verotuksessa. Kyseessä voi tai veronmaksukyvyn alentumisvähennys tai invalidivähennys. Joissakin tapauksissa sairauden perusteella voi saada huojennusta tai vapautuksen maksettavasta verosta.


Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Voit saada veronmaksukyvyn alentumisvähennystä, jos sinun tai perheesi tulot ja varat ovat vähentyneet olennaisesti erityisestä syystä, kuten suuret sairauskulut. Perheen yhteenlaskettujen sairauskulujen on oltava vähintään 700 euroa. Samalla niiden pitää olla vähintään kymmenen prosenttia perheen verottomista tuloista.  Vähennystä voi saada korkeintaan 1400 euroa. Veronmaksukyvyn alentumisvähennystä myönnetään aina tapauskohtaisesti. Verottaja harkitsee onko alentumisvähennyksen myöntämiselle perusteita.

Invalidivähennys verotuksessa

Invalidivähennykseen on oikeus, jos vamman tai sairauden haitta-aste on vähintään 30 prosenttia. Invalidivähennyksen saamiseksi on liitettävä veroilmoitukseen lääkärintodistus, johon on merkitty haitta-aste ja sen alkamisajankohta. Jatkossa verohallinto tekee vähennyksen automaattisesti. Haitta-asteen muuttuessa on toimitettava verohallinnolle uusi lääkärintodistus. Invalidivähennystä voi hakea takautuvasti viiden vuoden ajalta.

Täyttä työkyvyttömyyseläkettä saavan henkilön haitta-asteeksi katsotaan 100 prosenttia ja osatyökyvyttömyyseläkettä saavan haitta-asteeksi 50 prosenttia. Oikeus vähennykseen säilyy senkin jälkeen, kun työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi.

Valtionverotuksessa täyden vähennyksen määrä on 115 euroa. Vähennys tehdään valtion tuloverosta, joten sen saa myös eläketulosta. Kunnallisverotuksessa täysi vähennys on 440 euroa ansiotulosta. Vähennystä ei voi saada eläketulosta.