Usein kysyttyä

Seuraavaan on koottu usein esille tulleita kysymyksiä sosiaaliturvasta ja etuuksista. Kysymykset koskevat mm. Kelan vammaisetuuksia, matkakorvauksia kesämökiltä hoitopaikkaan tai vammaisten pysäköintiluvan hakemista.

Olen dialyysihoidossa, voinko saada 16 vuotta täyttäneen vammaistukea tai eläkettä saavan hoitotukea? 

Kaikilla, joiden dialyysihoidon arvioidaan kestävän vähintään vuoden, on oikeus tukeen. 16 vuotta täyttäneen vammaistuki ja eläkettä saavan hoitotuki on porrastettu kolmeen tasoon.  Lähtökohtaisesti sairaaladialyysihoidossa olevalla on mahdollisuus saada korotettua vammaistukea tai perushoitotukea. Kotidialyysihoidossa olevalla on mahdollisuus saada ylintä vammaistukea tai korotettua hoitotukea, koska kotidialyysin tekeminen rinnastetaan jatkuvaan avun tarpeeseen. Erityiskustannukset voivat vaikuttaa tuen määrään, mutta yksinomaan niiden perusteella tukea ei myönnetä. Etuuspäätös tehdään yksilöllisen harkinnan mukaan hakemuksen, lääkärinlausunnon ja mahdollisten liitteiden perusteella.

Miten niitä voi hakea?

Vammais- ja hoitotukea haetaan Kelalta. Hakemus kannattaa täyttää huolellisesti ja kuvata tilannettaan perusteellisesti (minkälaista avun tarvetta sairaus aiheuttaa ja miten heikentynyt toimintakyky vaikeuttaa selviytymistä arjessa sekä missä, miten ja kuinka usein dialyysihoito toteutetaan). Kelassa on helpompi tehdä oikeudenmukainen päätös, kun hakijan tilanteesta on kattava ja tarkka selvitys. Tukea voi hakea joko paperilomakkeella tai verkossa.


Olen saanut Kelalta vammaisetuutta. Minulle tehtiin elinsiirto. Pitääkö minun itse ilmoittaa tilanteen muuttumisesta Kelalle?

Elinsiirrosta on ilmoitettava Kelalle. Vammaisetuus (vammais- tai hoitotuki) tarkistetaan, kun tuensaajan terveydentilassa, toimintakyvyssä tai erityiskustannuksissa on tapahtunut sellainen muutos, joka vaikuttaa oikeuteen saada vammaistukea. Tuki tarkistetaan kuukauden alusta, jos tuen määrään vaikuttava muutos on tapahtunut kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä. Jos tuen määrään vaikuttava muutos ei ole tapahtunut kuukauden ensimmäisenä päivänä, tuki tarkistetaan muutosta seuraavan kuukauden alusta. Kela on kuitenkin suositellut, että elinsiirron saaneen kohdalla tarkistusajankohtaa siirrettäisiin kuukaudella eteenpäin. Tuen tarkistaminen ei tarkoita välttämättä tuen lakkauttamista. Jos Kela toteaa, että tuensaajalla on edelleen oikeus tukeen, sen maksamista jatketaan siirron jälkeenkin.

16 vuotta täyttäneen vammaistuki on tarkoitettu vammaiselle tai pitkäaikaisesti sairaalle henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan. Lisäksi sairauden tai vamman tulee aiheuttaa haittaa, avuntarvetta, ohjauksen tai valvonnan tarvetta. Hoitotuen saaminen puolestaan edellyttää, että henkilön toimintakyky on heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Toimintakyvyn katsotaan olevan heikentynyt, kun sairaus tai vamma heikentää henkilön kykyä huolehtia itsestään (esim. peseytyä tai pukeutua), tehdä välttämättömiä kotitaloustöitä tai asioida kodin ulkopuolella. Etuuden myöntäminen edellyttää lisäksi säännöllistä avuntarvetta esim. henkilökohtaisissa toiminnoissa, esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa tai kommunikoinnissa tai ohjauksen tai valvonnan tarvetta, esim. muistuttelua, patistelua ja silmälläpitoa arjen eri toiminnoissa.


Onko minulla mahdollisuus saada tukea terveyskeskukseen tai sairaalan poliklinikalle tekemiini matkoihin?

Kela korvaa osan julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon tehdyn matkan kustannuksista, kun matka on tehty sairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi. Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja, kun kuntoutus perustuu Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen. Matkakorvaus myönnetään vakinaisesta kotiosoitteesta sellaiseen lähimpään hoitopaikkaan, josta voi saada tarpeellisen hoidon. Kela korvaa matkakustannuksia pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan. Taksimatkasta tai oman auton käytöstä voi saada korvausta, kun se on terveydentilan vuoksi tarpeellista. Taksimatka tai oman auton käyttö voidaan korvata myös, jos ei ole mahdollisuutta halvemman matkustustavan käyttöön esimerkiksi puutteellisten liikenneyhteyksien vuoksi. Terveydenhuollon ammattihenkilö kirjoittaa todistuksen erityisajoneuvon tarpeellisuudesta. Todistuksen voi kirjoittaa kertamatkalle, määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Kun omalla autolla matkustetaan terveyskeskukseen, julkiseen sairaalaan tai Kelan järjestämään kuntoutukseen ja yhdensuuntainen matka on alle 100 kilometriä, matkakorvaushakemuksen liitteeksi ei tarvita terveydenhuollon antamaa todistusta oman auton käytöstä.

Taksimatka tilataan keskitetystä tilausnumerosta. Tällöin matkakorvauksen saa heti taksissa ja matkasta maksetaan ainoastaan omavastuu. Omavastuu on 25 euroa yhdensuuntaiselta matkalta. Myös alle omavastuun jääneistä matkakustannuksista kannattaa hakea korvausta, koska ne kerryttävät vuotuista matkakattoa (300 € v. 2018). Jos matka tilataan muualta kuin keskitetystä tilausnumerosta, omavastuu on 50 euroa. Tällöin matka maksetaan kokonaan kuljettajalle ja korvaus haetaan jälkikäteen Kelasta. Muualta kuin tilausnumerosta tilattujen matkojen omavastuu ei kerrytä vuotuista omavastuuta. (1.7.2018 alkaen Kela ei maksa enää korvausta muista kuin alueellisesta tilausnumerosta tilatuista matkoista.) Kelan asiointipalvelusta voi katsoa itselle maksettujen matkakorvausten ja kertyneiden omavastuiden määrän.


Asun kesän mökillä ja käyn sieltä dialyysihoidossa samassa hoitopaikassa kuin talvellakin. Korvataanko minulle matkoista aiheutuneita kustannuksia?

Jos dialyysihoidossa käy loma-asunnolta omassa vakituisessa dialyysiyksikössä, korvataan matkat dialyysiyksikköön väestörekisterin mukaisesta kotiosoitteesta. Jos loma-asunto on lähempänä dialyysiyksikköä kuin koti, korvataan matka todellisten kustannusten mukaan mökiltä. Jos taas loman aikana käy muualla kuin vakituisessa dialyysiyksikössä, tarvitaan lomadialyysejä varten maksusitoumus omasta hoitoyksiköstä. Omasta hoitoyksiköstä tulee pyytää todistus matkakorvausta varten (Kelan lomake SV67), johon on merkitty, että kyseessä on maksusitoumus. Pääsääntöisesti Kela korvaa matkan enintään vakituisesta kotiosoitteesta, mutta jos matka loma-asunnolta on lyhyempi kuin vakituisesta osoitteesta, matka korvataan todellisten kustannusten mukaan.


Kuinka matkustan Helsinkiin, kun saan kutsun munuaisensiirtoon? Voinko saada matkoista korvausta?

Matka tehdään joko taksilla tai lentokoneella, sen perusteella kummalla pääsee nopeammin Helsinkiin. Oman auton käyttöä ei suositella, koska sairaalan alueella on niukasti pysäköintipaikkoja. Taksikyyti tilataan oman alueen tilausvälityskeskuksesta. Matkasta maksetaan omavastuuosuus, jos vuotuinen omavastuuosuus ei ole vielä täynnä. Lentokoneella matkustettaessa matka maksetaan ensin itse ja haetaan siitä jälkikäteen Kelalta korvausta matkakorvaushakemuksella SV 4. Kela tekee hakemuksen pohjalta päätöksen korvauksen myöntämisestä.

Lisätietoja matkoista liiton ja Kelan sivuilta.


Kenellä on oikeus vammaisen pysäköintilupaan? 

Vammaisen pysäköintilupaan on oikeus, jos sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta estää henkilöä itsenäisesti kävelemästä ilman toisen henkilön apua ja tästä liikkumista vaikeuttavasta sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta kuuluu vähintään haittaluokkaan 11 (Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015, 84§). Jos vammaisuus aiheutuu heikentyneestä näöstä, on näöntarkkuuden oltava paremmassa silmässä enintään 0,1, tai näkökyky kokonaisuudessaan arvioiden on vähintään haittaluokan 17 mukainen. Vammaisen pysäköintilupa on henkilökohtainen ja se myönnetään vammaiselle henkilölle, joka voi ajaa itse, tai häntä voidaan kuljettaa. Tällöinkin lupa myönnetään vammaiselle, ei vammaista kuljettavalle henkilölle. Vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten lupa voidaan myöntää, jos kuljetettavalla on säännöllinen tai usein toistuva kuljetustarve eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa.

Miten sitä haetaan?

Vammaisen pysäköintilupaa haetaan joko Trafin Oma asiointi -palvelussa tai Ajovarman palvelupisteessä. Samalla voi hakea vapautusta ajoneuvoveron perusverosta. Oma asiointi -palvelun kautta haettaessa lupaa voi hakea vain vammainen henkilö henkilökohtaisesti. Ensimmäistä lupaa hakiessasi hakemukseen liitetään lääkärinlausunto vammaisen pysäköintilupaa varten (lausunnon saa lääkäriltä tarkastuksen yhteydessä, lääkärillä tai lääkäriasemalla on lausuntolomakkeita). Jos lupaa haetaan sähköisesti, lausunnon voi skannata/kuvata lausunnon hakemuksen liitteeksi.


Haluan luovuttaa munuaisen lähiomaiselleni. Onko minulla mahdollisuus saada tukea tutkimuksista ja toimenpiteestä aiheutuviin kustannuksiin?

Luovuttajan tutkimukset, sairaalahoito luovutusleikkauksen yhteydessä ja myöhempi polikliininen seuranta ovat luovuttajalle maksuttomia. Luovuttaja saa sairauspäivärahan suuruista Kelan luovutuspäivärahaa, mikäli työnantaja ei maksa hänelle palkkaa työstä poissaolon ajalta.

Kela maksaa korvausta luovutusprosessin aikana tehdyistä matkoista terveydenhuollon toimipisteisiin. Kustannukset ovat aina munuaisen vastaanottajan sairauden hoidosta aiheutuneita kustannuksia ja hakemus on tehtävä hänen tiedoillaan. Mikäli munuaisen luovuttaja haluaa hakea ja nostaa korvauksen itse, on hänellä oltava valtakirja munuaisen vastaanottajalta.

Omavastuu on myös munuaisen luovuttajan tekemästä yhdensuuntaisesta matkasta 25 euroa. Kun kustannukset kohdistetaan munuaisen vastaanottajalle, tarkastellaan, onko matkakatto (300 euroa) täyttynyt hänen kohdallaan. Mikäli katto on täyttynyt kyseisenä kalenterivuonna, kustannukset korvataan kokonaisuudessaan ilman omavastuuta.

Pitkäaikaissairauteni vuoksi käyn usein lääkärin vastaanotolla ja hoidossa sairaalassa. Asiakasmaksuista kertyy vuosittain suuri summa. Onko maksuihin mahdollista saada helpotusta?

Julkisten terveyspalvelujen maksuilla on kalenterivuosittainen maksukatto, joka vuonna 2018 on 683 euroa. Maksujen kertymistä on seurattava itse, mutta oman terveysaseman tulee antaa niiden seuraamiseksi seurantakortti. Maksukaton ylittymisestä saa todistuksen siitä terveydenhuollon yksiköstä, jossa maksukatto on täyttynyt. Kun maksukatto on ylittynyt, maksukattoon sisältyvät palvelut ovat maksuttomia kyseisen kalenterivuoden loppuun. Poikkeuksen tekee lyhytaikainen laitoshoito, josta ei saa maksuvapautusta täysin, vaan hoitopäivämaksu alenee 48,90 eurosta 22,50 euroon.

Maksukattoon luetaan sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut, sarjahoidon maksut (esim. dialyysihoito), lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksut, terveyskeskuksen käyntimaksut ja vuosimaksu, yksilökohtaisen fysioterapian maksut, yö- ja päivähoidon maksut sekä kuntoutushoidon maksut.

Maksukaton ulkopuolelle jäävät esimerkiksi kotihoidon ja kotisairaanhoidon maksut, hammashoidon maksut, lääkärintodistusmaksut, pitkäaikaisen laitoshoidon maksut, yksityisen terveydenhuollon maksut, toimeentulotuesta maksetut maksut sekä käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä poliklinikkakäynnistä perityt maksut.