Matkakorvaukset

Kela maksaa korvausta matkoista julkiseen tai yksityiseen sairaanhoitoon. Matka yksityiseen terveydenhuollon hoitopaikkaan korvataan samoin kuin julkiseen terveydenhuoltoon tehty matka. Annetun hoidon tai tutkimuksen on oltava sairausvakuutuksesta korvattavaa. Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja, kun kuntoutus perustuu Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen. Järjestöjen toteuttamille sopeutumisvalmennuskursseille matkat korvataan, jos kurssille on hakeuduttu lääkärin kirjallisella lähetteellä tai suosituksella.


Lähimpään lääkäriin

Kela korvaa yleensä matkan lähimpään lääkäriin tai hoitolaitokseen. Jos kunta, kuntayhtymä tai sairaanhoitopiiri on antanut maksusitoumuksen hoitoa varten, Kela korvaa matkakulut sinne hoitopaikkaan, josta hoito on saatu. Jos hoito on valittu hoitopaikan valinnan vapauden perusteella, Kela korvaa matkan perusterveydenhuoltoon enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta oman kunnan tai kuntayhtymän pääterveyskeskukseen. Erikoissairaanhoitoon tehdyn matkan Kela korvaa enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään yliopistosairaalaan.

Loma-asunnolta vakituiseen dialyysiyksikköön tehdyistä käynneistä korvataan matkat väestörekisterin mukaisesta kotiosoitteesta. Jos loma-asunto on lähempänä dialyysiyksikköä kuin koti, korvataan matka todellisten kustannusten mukaan mökiltä. Kun dialyysihoidossa käy loman aikana muualla kuin vakituisessa dialyysiyksikössä, tarvitaan lomadialyysejä varten maksusitoumus omasta hoitoyksiköstä. Tällöin Kela pääsääntöisesti korvaa matkat enintään vakituisesta kotiosoitteesta, mutta jos matka loma-asunnolta on lyhyempi kuin vakituisesta osoitteesta, matka korvataan todellisten kustannusten mukaan.

Matkustustavat

Kela korvaa matkakustannuksia pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan. Taksimatkasta tai oman auton käytöstä voi saada korvausta, kun se on terveydentilan vuoksi tarpeellista ja siitä on hoitoyksikön antama todistus (SV 67). Taksimatka voidaan korvata myös, jos ei ole mahdollisuutta halvemman matkustustavan käyttöön esimerkiksi puutteellisten liikenneyhteyksien vuoksi. Terveydenhuollon antama todistus pitkäaikaisesta erityisajoneuvon tarpeesta tulee toimittaa Kelaan. Yksityiseen terveydenhuoltoon tehdyistä matkoista tarvitaan aina todistus (Todistus matkakorvausta varten, SV 67), josta ilmenee, onko tehty tutkimus tai annettu hoito Kela-korvattavaa. Terveydenhuollosta saatu kertatodistus tulee säilyttää 6 kuukauden ajan.

Omalla autolla tehtyjen, alle 100 km:n matkojen korvaamiseen riittää asiakkaan oma ilmoitus. Yli 100 km:n matka korvataan silloin kun oman auton käyttö johtuu puutteellisista liikenneolosuhteista tai joukkoliikennettä ei ole käytettävissä tai asiakkaalla on terveydenhuollon antama todistus.

Matkakatto

Sairauden tai kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen omavastuuosuus vuonna 2018 on 25 euroa yhteen suuntaan tehdyltä matkalta. Vuotuinen omavastuuosuus on 300 euroa. Jos omavastuuosuus ylittyy kalenterivuoden aikana, Kela korvaa ylittävän osan kokonaan. Myös omavastuuta halvemmat, tarpeelliset matkakulut kartuttavat matkakattoa, joten kaikki matkakuitit kannattaa säästää ja hakea matkoista korvausta.

Kela seuraa korvattujen matkojen osalta omavastuun täyttymistä ja lähettää sen täytyttyä asiakkaalle matkakattokortin. Varsinaista korttia odotellessa voi Kelan sähköisessä asioinnissa tulostaa tai ottaa kuvan väliaikaisesta todistuksesta heti, kun vuosiomavastuu on vahvistettu ja vuosiomavastuukortti on postitettu. Todistuksen voi hakea tarvittaessa myös Kelan toimistosta. Väliaikainen todistus on voimassa kuukauden.

Jos sinulta peritään matkasta omavastuu, vaikka vuosiomavastuusi olisi täyttynyt, Kela palauttaa liikaa perityt omavastuuosuudet sinulle jälkikäteen.

Yöpyminen ja saattaja

Kelasta voi hakea yöpymisrahaa, jos matkalla joutuu yöpymään tutkimuksen, hoidon, kuntoutuksen tai liikenneolosuhteiden takia. Mikäli hoitohenkilökunta on katsonut saattajan osallistumisen hoitoon tarpeelliseksi, voi myös saattajan matkakuluista saada korvausta. Mikäli saattajan tarve on ilmeinen (esim. asiakas on lapsi), ei erillistä selvitystä tarvita. Saattaja hakee korvausta aina saatettavan henkilön nimissä.

Kelan korvaamat taksimatkat

Mikäli sinulla on sairauden tai puutteellisten liikenneyhteyksien vuoksi oikeus korvaukseen Kelan taksimatkasta, tulee matka tilata oman alueen tilausnumerosta. Tällöin saat matkakorvauksen heti taksissa ja maksat matkasta 25 euron omavastuun näyttämällä autoilijalle Kela-korttia. Samalla kertaa kannattaa tilata kaikki tiedossa olevat matkat terveydenhuoltoon. Taksinkäyttöön oikeuttava todistus (SV67) on hyvä säilyttää. Kela voi pyytää sitä sinulta myöhemmin. Myös kiireellisissä tapauksissa, esim. elinsiirtoleikkaus, matka tilataan tilausvälityskeskuksesta.

Myös alle omavastuun jääneistä matkakustannuksista kannattaa hakea korvausta, koska ne kerryttävät vuotuista matkakattoa (300 € v. 2018).

Jos tilaat matkan muualta kuin alueellisesta tilausnumerosta, omavastuusi on 50 euroa. Tällöin matka maksetaan kokonaan kuljettajalle ja korvaus haetaan jälkikäteen Kelasta. Muualta kuin tilausnumerosta tilattujen matkojen omavastuu 50 euroa, ei kerrytä vuotuista omavastuuta. (1.7.2018 alkaen Kela ei maksa enää korvausta muista kuin alueellisesta tilausnumerosta tilatuista matkoista).

Omavastuu jatkomatkasta ja matkaketjusta

Kuljetuspalvelujen tuottajan on perittävä asiakkaalta matkasta omavastuuosuus. Omavastuuosuus voidaan jättää perimättä vain silloin, kun

  • asiakkaalla on esittää kuljetuksen yhteydessä vuosiomavastuun täyttymistä osoittava vuosiomavastuukortti, SV 191 tai
  • asiakkaalla on esittää 25,00 euron omavastuukuitti ensimmäisestä matkaosuudesta tai
  • asiakas on tehnyt matkan alkuosan ambulanssilla.

Tällä varmistetaan, että asiakkaalta peritään yhdensuuntaiselta matkalta myös matkaketju- ja jatkomatkatilanteissa laissa säädetty omavastuuosuus 25,00 euroa. Korvauskäsittelyn yhteydessä Kela palauttaa asiakkaalle mahdollisesti liikaa perityt omavastuuosuudet.

Suorakorvausmatkojen välityskielto

Asiakkaalle, joka käyttää taksimatkojen suorakorvausmenettelyä toistuvasti väärin perustein, voidaan vakuutuspiirin harkinnan perusteella asettaa välityskielto. Esimerkiksi asiakas käyttää suorakorvaustaksia muihin kuin terveydenhuollon matkoihin tai käyttää taksia, vaikka terveydentila tai liikenneolosuhteet eivät taksin käyttöön oikeuttaisi. Välityskiellon asettaminen edellyttää, että poliisille on lähetetty tutkintapyyntö väärinkäytösasiassa. Välityskielto voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan.

Välityskiellolla tarkoitetaan sitä, että Kelan kanssa suorakorvaussopimuksen tehnyt tilausvälitysyhtiö ei ota vastaan asiakkaan suorakorvausmatkatilausta. Tällöin asiakas tilaa taksin haluamaltaan taksilta, maksaa matkan kokonaisuudessaan itse ja hakee korvauksen Kelasta tarvittavine liitteineen.

Välityskieltoa ei voida soveltaa niihin asiakkaisiin, jotka tekevät terveydenhuoltoon suuntautuvan matkan, jossa taksin käyttö on ollut perusteltua, mutta matka tehdään esimerkiksi kesämökiltä tai valinnan vapautta käyttäen lähintä mahdollista paikkaa kauemmaksi.