Ammatillinen kuntoutus

Kela ja työeläkelaitokset järjestävät ammatillista kuntoutusta. Kuntoutuksen järjestää työeläkelaitos, jos kuntoutujan työkyky on uhattuna. Kuntoutusraha turvaa toimeentuloasi kuntoutukseen osallistumisen aikana. Kuntoutusavustusta voidaan maksaa kuntoutuksen jälkeen siltä ajalta kun olet työssä.


Työeläkelaitosten järjestämä kuntoutus on tarkoitettu vakiintuneesti työelämässä oleville. Edellytyksenä on, että viimeisen viiden kalenterivuoden ajalta työansioita on vähintään 35 614,03 euroa (vuonna 2019).

Kelan järjestämän ammatillisen kuntoutuksen piiriin kuuluvat työikäiset henkilöt, joiden työ- tai opiskelukyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden tai vamman ja muun kokonaistilanteen vuoksi ja joilla ei ole työhistoriaa tai se on lyhyt tai pirstaleinen.

Ammatilliseen kuntoutukseen voi sisältyä

 • ammatinvalinnan ohjausta
 • kuntoutustutkimusta
 • työ- ja koulutuskokeiluja
 • työhön valmennusta
 • ammatillista (ja muuta) koulutusta
 • työvoimaneuvontaa ja työhön sijoitusta
 • elinkeinotukea
 • työn tai opiskelun apuvälineitä sekä
 • työolosuhteiden järjestelytukea.

Työllistymistä edistävä kuntoutus

Kelan työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus korvaa 1.1.2017 alkaen työkokeilun, työhönvalmennuksen ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksen.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus voi sopia henkilölle, joka tarvitsee sairauden ja kokonaistilanteensa vuoksi yksilöllistä työhönvalmentajan tukea työtehtävän, ammattialan tai opiskelualan valintaan. Valmentaja voi myös tukea työllistymistä työntekijäksi tai yrittäjäksi.

Kuntoutus on yksilökuntoutusta. Siinä voi esimerkiksi olla muutama päivä ryhmämuotoista toimintaa, jos se tukee kuntoutustavoitetta. Kuntoutus pyritään järjestämään omalla työssäkäyntialueella eli mahdollisimman lähellä kotia.

Sairauden hoidon tulee olla sellaisessa vaiheessa, joka mahdollistaa sitoutumisen työpaikalla tapahtuvaan työskentelyyn.

Kolme palvelulinjaa

Työllistymistä edistävässä ammatillisessa kuntoutuksessa on 3 vaihtoehtoista palvelulinjaa:

 1. työkokeilu
 2. työhönvalmennus
 3. työkokeilu ja työhönvalmennus 

Kela auttaa valitsemaan yhden palvelulinjan, joka soveltuu parhaiten kuntoutustarpeeseesi.

Kuntoutus- ja osakuntoutusraha

Kuntoutusraha turvaa toimeentuloasi kuntoutukseen osallistumisen aikana. Voit saada kuntoutusrahaa, jos

 • olet 16–67-vuotias
 • kuntoutuksesi tavoite on työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai työelämään pääsy.

Lisäksi sinulla tulee olla kuntoutusrahaan oikeuttava kuntoutuspäätös esimerkiksi Kelasta, työterveyshuollosta tai kotikunnastasi.

Omaisen kuntoutusrahaa voidaan maksaa kuntoutujan omaiselle tai läheiselle, joka tosiasiallisesti osallistuu perhekuntoutukseen, sopeutumisvalmennukseen tai kuntoutusjaksolle ja kuntoutuspäätös koskee häntä. Etuutta voidaan myöntää samanaikaisesti useammalle läheiselle tai omaiselle. Kuntoutukseen osallistuvan omaisen tai muun läheisen tulee olla 16–67-vuotias ja estynyt tekemästä työtään kuntoutukseen osallistumisen vuoksi. Lapsensa kuntoutukseen osallistuvalla vanhemmalla omaisen kuntoutusrahassa ei ole omavastuuaikaa.

Kuntoutusrahaa voi saada sellaiselta kuntoutuspäivältä, joka kestää matkoineen vähintään 4 tuntia tai muutoin estää tekemästä työtä ja saamasta toimeentuloa. Osakuntoutusrahaa voi saada, jos työaikaa on kuntoutukseen osallistumisen vuoksi lyhennetty vähintään 40 % normaalista päivittäisestä työajasta.

Muut etuudet voivat vaikuttaa kuntoutusrahan määrään.

Kuntoutusavustus

Kuntoutusavustusta maksetaan kuntoutuksen jälkeen siltä ajalta kun olet työssä. Kuntoutusavustuksella tuetaan kuntoutujan työllistymistä kuntoutuksen jälkeen. Sen myöntäminen harkitaan aina yksilöllisesti. Avustus voi olla ratkaisu, jos olet kuntoutuksen jälkeen mennyt aikaisempaa ansiotasoa tuntuvasti heikommin palkattuun työhön taikka työharjoitteluun.