Sairauspäiväraha

Sairauspäiväraha maksetaan silloin, kun henkilö ei pysty sairautensa takia tekemään työtä. Sairauspäiväraha on korvaus ansionmenetyksestä.

Kela maksaa sairauspäivärahaa 16–67-vuotiaalle hakijalle, jos hän ei sairautensa vuoksi kykene tekemään työtä ja on ollut 3 kuukauden aikana ennen työkyvyttömäksi tuloaan ansiotyössä, yrittäjänä, hoitamassa omaa talouttaan, opiskelemassa päätoimisesti, työttömänä työnhakijana, sapattivapaalla tai vuorotteluvapaalla. Sairauspäivärahaa maksetaan 10 päivän omavastuuajan jälkeen (YEL-vakuutetuilla yrittäjillä omavastuuaika on sairastumispäivä). Päiväraha on korvaus ansionmenetyksestä. Jos sairausajalta maksetaan palkkaa, Kela maksaa korvauksen työnantajalle.

Päivärahaa maksetaan yleensä enintään 300 päivältä, minkä jälkeen samasta sairaudesta maksetaan sairauspäivärahaa vasta vuoden työkykyisyyden jälkeen. Jos kuitenkin palaa työhön vähintään 30 päiväksi, mutta tarvitsee saman sairauden takia lisää sairauslomaa esim. leikkauksen takia, voi olla mahdollisuus saada sairauspäivärahalle vielä 50 päivän jatkoaika. Kun sairauspäivärahaa on maksettu 60 arkipäivältä, Kela selvittää kuntoutustarpeen. Kuntoutustarve voidaan selvittää lääkärinlausunnon perusteella. Sairauspäivärahan maksaminen 90 arkipäivän jälkeen edellyttää työterveyslääkärin lausuntoa jäljellä olevasta työkyvystä ja työssä jatkamisen mahdollisuuksista. 150 arkipäivän jälkeen Kela ilmoittaa kuntoutusmahdollisuuksista sekä tarvittaessa eläkkeen tai muun korvauksen hakemisesta.

Päivärahan suuruus lasketaan verotuksessa vahvistetun vuosityötulon mukaan.  Sairauspäivärahaa voi saada, vaikka ei olisi lainkaan työtuloja. Sairauspäivärahan vähimmäismäärä on 27,86 e/arkipäivä vuonna 2019.

YEL-vakuutetun sairauspäiväraha määräytyy yrittäjän eläkevakuutuksen vuosityötulon mukaan. Vuonna 2019 alkavan päivärahan perusteena on vuoden 2017 keskimääräinen YEL-työtulo, joka on tarkistettu palkkakertoimella. Yrittäjä voi myös pyytää Kelaa laskemaan päivärahan työkyvyttömyyttä edeltävän kuuden kuukauden YEL-työtulon perusteella, jos työtulo vuosituloksi muutettuna on vähintään 20 prosenttia suurempi kuin verotuksessa todettu työtulo. Tällöin Kela laskee työtulot kuuden kuukauden ajalta välittömästi ennen työkyvyttömyyden alkamista ja kertoo ne kahdella vuositulon saadakseen. YEL-vakuutuksettoman päiväraha maksetaan verottajalle ilmoitettujen tulojen mukaan.

Jos työkyky ei sairauspäivärahan päätyttyä edelleenkään riitä kokopäivätyöhön, kannattaa selvittää mahdollisuudet osatyökyvyttömyyseläkkeeseen tai osa-aika-työhön.