Kunnan järjestämät vammaispalvelut

Kunta järjestää palveluja ja tukitoimia vammaisuuden tai sairauden perusteella. Näiden palveluiden tavoitteena on edistää henkilön edellytyksiä toimia yhdenvertaisena kansalaisena ja poistaa vammaisuudesta tai sairaudesta johtuvia esteitä ja haittoja.


Vaikeavammaisille tarkoitettuja palveluja

  • kuljetuspalvelu asiointi- ja virkistysmatkoihin
  • henkilökohtainen apu päivittäisiin toimiin, työhön, opiskeluun ja harrastuksiin
  • palveluasuminen ja asumiseen liittyvät palvelut
  • asunnon muutostyöt tukemaan itsenäistä asumista, esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, dialyysin vaatimat muutostyöt
  • asuntoon kuuluvat laitteet ja välineet, esimerkiksi kiinteästi asennettavat tukikahvat, nostolaitteet

Jos elinsiirron jälkeinen vaikea osteoporoosi aiheuttaa merkittäviä vaikeuksia liikkumiseen, voi se olla perusteena vaikeavammaisen kuljetuspalvelulle.

Kotidialyysin toteuttamisessa tarvittavista sähkö-, vesi-, ja viemäriasennustöistä vastaa hoitoyksikkö tai kunta vammaispalveluna. Vammaispalvelun kautta asunnonmuutostöitä korvataan, kun kyseessä on vaikeavammaisuus ja muutostyöt ovat välttämättömiä omatoimisen selviytymisen turvaamiseksi. Mikäli muutostöitä tarvitaan pelkästään dialyysilaitteen takia, ei kustannuksia korvata vammaispalvelulain mukaisesti. Elinsiirron saaneen yksilölliset tarpeet asunnon muutostöihin on otettava huomioon samoin perustein kuin liikuntavammaisella.

Määrärahasidonnaisia palveluja 

  • päivittäisissä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
  • sopeutumisvalmennus
  • tuki ylimääräisiin vaatetus- ja erityisravintokustannukset

Maksansiirtoa odottavalla kutina ja äkilliset painonvaihtelut voivat olla perusteena ylimääräisiin vaatetuskustannuksiin.

Palvelujen suunnittelu

Palvelutarpeen arviointi

Kunta myöntää sosiaalipalveluja palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Arviointia voi pyytää henkilö itse tai läheinen. Arviointi perustuu henkilön omaan näkemykseen sekä asiantuntijoiden arvioon. Sen tavoitteena on selvittää avun ja tuen tarve. Kiireellisissä tapauksissa palvelujen tarve arvioidaan aina välittömästi.

Kaikilla 75 vuotta täyttäneillä sekä Kelan eläkettä saavan ylintä hoitotukea saavilla on oikeus palvelutarpeen arviointiin seitsemän arkipäivän kuluessa siitä, kun on oltu yhteydessä kuntaan. Määräaika koskee henkilöitä, jotka eivät vielä ole palvelujen piirissä sekä henkilöitä, joiden palvelun tarve on muuttunut.

Palvelusuunnitelma

Palvelujen järjestäminen edellyttää palvelusuunnitelmaa. Palvelusuunnitelmassa kerrotaan henkilön elämäntilanne ja toimintakyky, joista riippuu, millaisia palveluja henkilö tarvitsee, mitä niiden pitää sisältää ja miten ne tulee järjestää. Palveluvaihtoehtojen selvittäminen tehdään palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä. Palvelusuunnitelma on asiakkaan ja sosiaalihuollon välinen toimintasuunnitelma, ei sitova vammaispalvelupäätös. Suunnitelmaan kirjataan henkilön oma mielipide, jota ei saa sivuuttaa päätöksenteossa ilman perusteltua syytä.

Palvelusuunnitelmaan kirjattuja palveluja ja tukitoimia tulee aina hakea erillisellä hakemuksella. Palvelusuunnitelma on tarkistettava jos olosuhteissa tapahtuu muutoksia ja muutoinkin tarpeen mukaan.