Vammaistukea 16 vuotta täyttäneille

Vammaistuki helpottaa selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, työssä ja opiskelussa. Se on tarkoitettu taloudelliseksi korvaukseksi, kun sairaus tai vamma aiheuttaa haittaa, avuntarvetta ja ohjauksen ja valvonnan tarvetta.

Tuen saaminen edellyttää, että hakijan toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan. Toimintakyvyn katsotaan heikentyneen silloin, kun sairaus tai vamma heikentää kykyä huolehtia itsestään, selviytyä välttämättömistä kotitaloustöistä tai selviytyä työ- ja opiskelutehtävistä. Lisäksi edellytetään, että henkilön sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuu haittaa, avuntarvetta tai ohjauksen ja valvonnan tarvetta.

Vammaistukea voidaan myöntää takautuvasti enintään kuudelta kuukaudelta.

Vammaistuen määrä 

  • Perustuki 92,14 €/kk. Kun vammasta tai sairaudesta aiheutuu olennaista haittaa.
  • Korotettu tuki 215 €/kk. Kun vammas­ta tai sairaudesta aiheutuu huomattavaa haittaa. Henkilö tarvitsee henkilökohtaisissa toiminnois­saan, kotitaloustöissään tai asioinnissaan kodin ulkopuolella säännöl­lisesti ohjausta ja valvontaa tai toisen henkilön antamaa apua.
  • Ylin tuki 416,91 €/kk. Kun hakija on vaikeasti vammainen tai kysymyksessä on henkilö, joka tarvitsee henkilökohtaisissa toiminnoissaan runsaasti ohjausta tai valvontaa tai joka päivä paljon toisen henkilön apua.

Vammaistuen hakeminen

Hakemukseen on kirjattava mahdollisimman tarkoin oma avun tarve ja erityiskustannukset. Erityiskustannuksia ovat esimerkiksi sairaanhoito- ja lääkekulut sekä kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kustannukset. Ylintä vammaistukea ei voi saada pelkästään erityiskustannusten perusteella. Erityiskustannukset voivat ainoastaan korottaa perustuen korotetuksi tueksi.

Tukea haetaan Kelasta. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto C. Kun tukeen haetaan korotusta, hakemukseen on liitettävä uusi lääkärintodistus tai muu selvitys, jonka perusteella korotusta haetaan.