Hoitotuki eläkettä saavalle

Eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu vammaiselle tai pitkäaikaisesti sairaalle eläkkeensaajalle, jonka toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan. Lisäksi hoitotuen saamisen edellytyksenä on, että sairaus tai vamma aiheuttaa säännöllisesti avuntarvetta tai ohjauksen tai valvonnan tarvetta.

Kuka saa?

Hoitotukea voi saada henkilö, joka on vähintään 16-vuotias ja saa jotakin seuraavista etuuksista:

  • työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki
  • täyteen työkyvyttömyyteen perustuva lakisääteisen tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen, sotilasvammalain tai sotilastapaturmalain mukainen jatkuva eläke tai korvaus

Hoitotuen määrä

Hoitotuen määrä määräytyy yksilöllisesti henkilön avuntarpeen mukaan. Hoitotukeen eivät vaikuta henkilön tulot ja omaisuus eikä siitä makseta veroa.

  • Perushoitotuki 70,52 e/kk. Henkilö tarvitsee vähintään viikoittain apua henkilökohtaisissa toiminnoissa tai ohjausta ja valvontaa niissä.
  • Korotettu hoitotuki 153,63 e/kk. Henkilö tarvitsee joka päivä aikaa vievää apua useissa henkilökohtaisissa toiminnoissaan kuten syömisessä, pukeutumisessa ja peseytymisessä tai huomattavissa määrin säännöllistä ohjausta ja valvontaa. Korotettua tukea voi saada myös, jos henkilöllä on oikeus perushoitotukeen ja sairaus vai vamma aiheuttaa hänelle vähintään tuen verran erityiskustannuksia.
  • Ylin hoitotuki 324,85 e/kk. Henkilö tarvitsee ympärivuorokautista toisen henkilön hoitoa ja valvontaa eikä pärjää yksin kuin lyhyen aikaa.

Henkilökohtaisilla toiminnoilla tarkoitetaan mm. pukeutumista, peseytymistä, liikkumista tai toimintoja, jotka liittyvät sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Perushoitotukea ja ylintä hoitotukea ei voi saada pelkästään erityiskustannusten perusteella. Erityiskustannukset voivat ainoastaan korottaa perustuen korotetuksi tueksi.

Hoitotuen hakeminen

Hoitotukea haetaan Kelasta. Hakemukseen tarvitaan lääkäriltä lausunto C. Lisäksi hakemusta voi perustella esimerkiksi sosiaaliviranomaisen tai kotisairaanhoidon lausunnolla. Hoitotukea voidaan maksaa takautuvasti enintään puolen vuoden ajalta ennen hakemista.